LỜI MỞ ĐẦU

9512992 LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm trước đây, nội dung đào tạo lý luận trong các trường đại học hầu như chỉ bó hẹp trong các bộ môn khoa học Mac-Lênin. Hậu quả là phần lớn sinh viên thiếu sự hiểu biết rộng rãi về kho tàng tri thức của...

KHÁI QUÁT VỀ NHO GIÁO

9512991 KHÁI QUÁT VỀ NHO GIÁO
I. NHO GIÁO LÀ GÌ ? *Nho giáo là một thuật ngữ bắt đầu từ chữ Nho, theo Hán Tự từ Nho gồm từ nhân (người) đứng cận chữ Nhu (cần, đợi, chờ). Nho Giáo còn gọi là nhà nho, người đọc sách thánh hiền, được thiên hạ trọng dụng để dạy bảo người đời, ăn ở cho phù hợp với luân thường...

Quan điểm "đạo đức" của nho giáo từ Khổng Tử đến Mạnh Tử

9512990 QUAN ĐIỂM ĐẠO ĐỨC CỦA NHO GIÁO
I. TÓM TẮT CHUNG : *Khổng Tử - Người sáng lập ra Nho giáo với quan điểm chủ yếu là dùng “Đạo Đức” cai trị hay nói khác hơn là đường lối “Đức Trị”. Tuy nhiên, phải đến Mạnh Tử đường lối "Đức Trị" mới được phát triển tương đối hoàn chỉnh và trở thành đường lối Nhân Chính (chính trị nhân nghĩa). Tìm hiểu được quá trình phát triển đó sẽ giúp chúng ta hiểu sâu thêm sức sống lâu bền của tư tưởng...

Những giá trị tích cực của nho giáo cần được phát huy

9512989 NHỮNG GIÁ TRỊ TÍCH CỰC CỦA NHO
*Có thể nói, nhiều tư tưởng của Khổng Tử như học thuyết “Chính Danh” “Ngũ Luân”, tư tưởng về giáo dục và tự giáo dục là những tư tưởng nền tảng ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần và hoạt động thực tiễn của dân tộc ta. Đặc biệt là trong giai đoạn giáo dục nước ta đang có những bước chuyển mình như hiện nay thì học thuyết về “Chính Danh” “Ngũ Luân” tư tưởng về giáo dục và tự giáo dục của Khổng Mạnh có giá...

Thử CODE

7KHO


Chương trình ứng dụng chính xác cho các loại mã Java Script; HTML.
Chúc bạn luôn thành công !